gclub

แจ้งการฝากเงิน

ใช้สำหรับแจ้งฝากเงินสำหรับลูกค้าที่มี User Name แล้วเท่านั้น

ข้อมูลของท่าน และชื่อบัญชีที่ท่านใช้โอนเงินมาให้เรารายละเอียดการโอนเงินมายังบัญชีของเรา


ข้อมูลของท่าน


CAPTCHA Image

หมายเหตุ : * หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
ข้อแนะนำ : ควรกรอกข้อมูลตามความจริงเพื่อความถูกต้องในการบริการ